សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សូមធ្វើការពន្យារពេលប្រឡងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែក ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទ ទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ទាំងអស់ ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ និងចៀសវាងការរីករាលដាលឆ្លងចូលក្នុងសហគមន៍

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches