សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាសូមជម្រាបដំណឹងជូននិស្សិត និងសាធារណៈជនទាំងអស់ ឱ្យបានជ្រាបថា សាកលវិទ្យាល័យនឹងប្រារព្ធកម្មវិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រ ជូនដល់និស្សិត ដែលទើបបានបញ្ចប់ការសិក្សា ពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ។ កម្មវិធីនេះនឹងប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦។ លោកអ្នកអាចទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក ម្មវិធីនេះបាន តាមរយៈទូរទស្សន៍ជាន់ទី១នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា