#សូមអរគុណដល់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាដែល បានផ្ដល់អាហារូបករណ៍៤ឆ្នាំពេញនិង ឱកាសការងារដល់ខ្ញុំ


Our Activities
UCSF and the newly elected 5th mandate of UCDC held their first introductory meeting on 9th September 2023. Mr. Kao Kim Panya, the President of UCSF, chaired the meeting. He offered support and counsel to all the members of UCDC on leadership and project organization. The UCDC members also engaged in team-discussion and bonding activities . The University of Cambodia is proud to see UCDC in action once again after a long period of inactivity due to COVID-19.
ថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ សកម្មភាពនៃការចុះផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីសិក្សា និង កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UC) ដោយការិយាល័យកិច្ចការសាធារណៈ ទំនាក់ទំនង និងអតីតនិស្សិត (OPACA) ដោយធ្វើការចែកនូវសៀវភៅព័ត៌មាន (Booklet) ដល់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សនៅ វិទ្យាល័យ ដំដែកនិង វិទ្យាល័យ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន-សម្ព័ន្ធភាព
ថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ សកម្មភាពនៃការចុះផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីសិក្សា និង កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UC) ដោយការិយាល័យកិច្ចការសាធារណៈ ទំនាក់ទំនង និងអតីតនិស្សិត (OPACA) ដោយធ្វើការចែកនូវសៀវភៅព័ត៌មាន (Booklet) ដល់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សនៅ វិទ្យាល័យ កំពង់ក្តី​ និង វិទ្យាល័យ រស្មីសោភ័ណ្
ថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ សកម្មភាពនៃការចុះផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីសិក្សា និង កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UC) ដោយការិយាល័យកិច្ចការសាធារណៈ ទំនាក់ទំនង និងអតីតនិស្សិត (OPACA) ដោយធ្វើការចែកនូវសៀវភៅព័ត៌មាន (Booklet) ដល់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សនៅ វិទ្យាល័យ តាំងក្រសាំង, វិទ្យាល័យ ស្ទឹងសែន, វិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន បល្ល័ង្ក, វិទ្យាល័យ កំពង់ធំ និង វិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ត្បែង។
ថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ សកម្មភាពនៃការចុះផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីសិក្សា និង កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UC) ដោយការិយាល័យកិច្ចការសាធារណៈ ទំនាក់ទំនង និងអតីតនិស្សិត (OPACA) ដោយធ្វើការចែកនូវសៀវភៅព័ត៌មាន (Booklet) ដល់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សនៅ វិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន តាំងគោក, វិទ្យាល័យ ទ្រៀល, វិទ្យាល័យ តេជោ ហ៊ុន សែន បារាយណ៍, វិទ្យាល័យ ជា ស៊ីម កំពង់ថ្ម និង វិទ្យាល័យ កំពង់ថ្ម។
The University of Cambodia (UC) wishes to congratulate Ms. Ry Thany, UC alumna, who received the ASEAN Women Entrepreneur Award 2023 in Jakarta, Indonesia, on 3 September 2023. The University of Cambodia would like to express its pride and joy for her accomplishment and wishes her much success in all of her endeavors, especially her business pursuits.
2 September 2023, 8:00 AM The Handa Hall, The University of Cambodia UC Debate Club Election V Mandate 2023
Activities for Midterm Exams for Associate's Bachelor’s Degrees in Term 3, Academic Year 2022-2023 at The University of Cambodia, Second Day, Weekend Session, Date: August 27, 2023

Total: 2276