#សូមអរគុណដល់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាដែល បានផ្ដល់អាហារូបករណ៍៤ឆ្នាំពេញនិង ឱកាសការងារដល់ខ្ញុំ


Our Activities
Activities for Final Exams for Associate's and Bachelor’s Degrees in Term 2, Academic Year 2023-2024 at The University of Cambodia, Evening Session for K-Track & I-Track on 26 June 2024.
Activities for Final Exams for Associate's and Bachelor’s Degrees in Term 2, Academic Year 2023-2024 at The University of Cambodia, Evening Session for K-Track & I-Track on 24 June 2024.
Activities for Final Exams for Associate's and Bachelor’s Degrees in Term 2, Academic Year 2023-2024 at The University of Cambodia, Afternoon Session for K-Track & I-Track on 24 June 2024.
Activities for Final Exams for Associate's and Bachelor’s Degrees in Term 2, Academic Year 2023-2024 at The University of Cambodia, Morning Session for K-Track & I-Track on 24 June 2024.
Celebrating the 21st Anniversary of the Founding of The University of Cambodia​ 23 June 2003 - 23 June 2024
We are excited to announce a free Mock-Defense of Dissertation of 2 Doctoral candidates, majoring in Business Administration and International Relations covering important topics: Date: July 06th, 2024 Time: 08:00 am -12:00 pm & 2:00PM-5:00PM Location: The University of Cambodia’s Campus Participation: Free and open to the public!
We are excited to announce a free Mock-Defense of Dissertation of 6 doctoral candidates, majoring Educational Administration covering important topics: Date: July 04th-05th, 2024 Time: 08:00 am -12:00 pm & 2:00PM-5:00PM Location: The University of Cambodia’s Campus Participation: Free and open to the public!
សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សូមចូលរួមផ្សព្វផ្សាយ និងគាំទ្រយុទ្ធនាការកៀរគរមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា ក្រោមការផ្ដួចផ្ដើមរបស់លោកជំទាវបណ្ឌិត ពេជ ចន្ទមុន្នី ហ៊ុនម៉ាណែត ប្រធានកិត្តិយស នៃមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា

Total: 2459