#សូមអរគុណដល់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាដែល បានផ្ដល់អាហារូបករណ៍៤ឆ្នាំពេញនិង ឱកាសការងារដល់ខ្ញុំ


Our Activities
Welcome to The University of Cambodia
សកម្មភាពចុះផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីសិក្សា និងអាហារូបករណ៍របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៩ ខែសីហា ដល់ ថ្ងៃទី ០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២
វីដេអូហាយឡាយសកម្មភាពចុះផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីសិក្សា និងអាហារូបករណ៍របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា នៅវិទ្យាល័យ ព្រះយុគន្ធរ រាជធានីភ្នំពេញ ដែលដឹកនាំដោយការិយាល័យ កិច្ចការសាធារណៈទំនាក់ទំនងនិងអតីតនិស្សិត (OPACA)នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។
Activities on the fifth day of the midterm exam period for Term 3 for students studying for AA and BA degree programs for the Academic Year 2021–2022, at The University of Cambodia (for the weekend session, for I-Track students). Exam date: 28 August 2022.
An interview with Mr. Chrek Kimnang, a student who is currently studying at The University of Cambodia, during his break from his midterm exam, in Term 3, Academic Year 2021-2022. From Kampong Cham province, Mr. Kimnang is a partial scholarship recipient in his first year of study, majoring in Teaching English as a Foreign Language.
Activities on the third day of the midterm exam period for Term 3 for students studying for AA and BA degree programs for the Academic Year 2021–2022, at The University of Cambodia (for the evening session, for I-Track students). Exam date: 25 August 2022.
Activities on the third day of the midterm exam period for Term 3 for students studying for AA and BA degree programs for the Academic Year 2021–2022, at The University of Cambodia (for the evening session, for K-Track students). Exam date: 25 August 2022.
Activities on the third day of the midterm exam period for Term 3 for students studying for AA and BA degree programs for the Academic Year 2021–2022, at The University of Cambodia (for the morning session, for I-Track students). Exam date: 25 August 2022.

Total: 1951