#សូមអរគុណដល់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាដែល បានផ្ដល់អាហារូបករណ៍៤ឆ្នាំពេញនិង ឱកាសការងារដល់ខ្ញុំ


Our Activities
នៅថ្ងៃទី ១៨​ ១៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧​សភានិស្សិតនៃសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាអាណ្ណិតទី១១ បានដឹកនាំសិស្សចំនូន ៥០ នាក់ដើម្បីធ្វើបោះជំរំុ យុវជននៅរមណីយដ្ឋាន ពិកនិក (​​ Picnic Resort ) ដើម្បីសិក្សាពីការដាំដំនាំធម្មជាតិ ព្រមទាំងបានចូលរធ្វើសប្បុិសធម័ដល់សិស្សានុសិស្សនៅបឋមសិក្សា ​រំពើ់ន ។
Second Day of Classes: Activities of the Students and Faculty Members. Welcome back to school! Go, UC Go!
UC ទទួលនិស្សិតបរទេស១០នាក់ តាមរយៈកម្មវិធី អាហារូបករណ៍ អ៊ីយូសែរ ( EU Share Scholarship program )
Welcome meeting between UC management, faculty and staff and 10 students of EU-Share Scholarship Program to study for one semester at The University of Cambodia.
Welcome all students to the UC's First Day of Classes for Term II, Academic Year 2016-2017, on March 20, 2017. Truly feeling the excitement of learning and meeting with new friends on the UC campus.
The University of Cambodia, Toshu Fukami and Electronic Library has attended in 2nd National Reading Day at National Institute of Education on 11th March, 2017
Welcome to new term II at The College of Media and Communications 2017
Phnom Penh, 12 Mar 2017: Three new excellent paintings contributed by Dr. Din Merican have been added to the Art Collection of The University of Cambodia. They are displayed in Cambodia Room on the 10th Floor of the UC Main Building which houses the Techo Sen School of Government and International Relations (TSS). To view those paintings, please visit the Cambodia Room

Total: 2326