ផ្សារមូលបត្រ​​​​​​​​​​អាជីវកម្មមូលបត្រ​និងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ (មានវីឌីអូ)


Our Activities
Best Undergraduate Students for Academic Year 2016-2017 (International Track Program)
និស្សិតឆ្នើមប្រចាំវគ្គសិក្សាទី៣ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ (កម្មវិធីសិក្សាជាខេមរៈភាសា)
Best Undergraduate Students for Term III Academic Year 2016-2017 (International Track Program)
Activities of Graduate students practicing ICT Tools in Methodology in Language Teaching course.
Seminar on KOICA ITE Scholarship 2018-2019, on 23th November 2017, organized by The University of Cambodia's College of Science and Technology, in collaboration with the Korea Software HRD Center.
November 21,2017 : Academic Affairs held MA Exit Comprehensive Examination and also inspected by Officials of department of scientific and research of MoEYS
Phnom Penh, November 21st, 2017, The University of Cambodia (UC), led by Dr. Ratana, Vice President for Academic Affairs, warmly welcomed a group of delegates from Shanghai Ocean University and Southwest University, China. Both sides expressed a strong interest and willingness to have exchange programs for students and faculty, which will be spelt out in the MoU. Finally, the two parties agreed upon common proposal with mutual understanding.
Workshop group on How to Write Quality Research Paper with Dr. Mike Minehan.

Total: 1951