ផ្សារមូលបត្រ​​​​​​​​​​អាជីវកម្មមូលបត្រ​និងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ (មានវីឌីអូ)


Our Activities
The Distinguished Lecture from Dr. Ishmael Noko, the awarding of the UC Professorship in Peace Studies, and the signing of the MOU.
The TFSB Women's Football Cup II evening 28-January-2018.
ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសភានិស្សិត​ សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា អាណត្តិទី១២ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨
The Inauguration of the Japan Room and Ambassador Lecture Series on “The 65 Years of Cambodia-Japan Diplomatic Relations” at 2:30PM
សកម្មភាពរបស់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍ សម្ធិផលនៃសហប្រត្តិបត្តិការណ៍ Mekong-Lancang និងទស្សនាក្នុង វិមានសន្តិភាព នារសៀល ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៨៕
On January 19th, 2018, The University of Cambodia led by Dr. Y Ratana, Vice President for Academic Affairs, held a meeting with delegates from the College of National Resources , Royal University of Bhutan (RUB), Bhutan, which was led by Dr. Phuri Dorji , President of College of National Resources , Royal University of Bhutan . Both parties discussed possibilities about future collaboration.
Phnom Penh, 16 January 2018: Techo Sen School of Government and International Relations of The University of Cambodia, in collaboration with the Embassy of the United States of America in Phnom Penh, conducted the public lecture on "US Foreign Policy and Trends", lectured by H.E. George Bruno, former US Ambassador to Belise, Bulgaria, Croatia and Romania, at the United States of America Room on the 9th floor, UC Building.
On January 16th, 2018, The University of Cambodia led by Dr. Y Ratana, Vice President for Academic Affairs, held a meeting with delegates from the Faculty of Graduate Studies from Mahidol University, Thailand, which was led by Dr. Patcharee Lertrit, Dean of the Faculty of Graduate Studies. Both parties discussed possibilities about future collaboration.

Total: 2050