ផ្សារមូលបត្រ​​​​​​​​​​អាជីវកម្មមូលបត្រ​និងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ (មានវីឌីអូ)


Our Activities
The University of Cambodia would like to invite students and the public to grab your opportunity at the UC Career Fair 2018 on 3rd October 2018, starting from 9am. For further information, please contact: Tel: 093 888 552; 012 993 100 Email: mala_opaca@uc.edu.kh ; deputy_opaca@uc.edu.kh
(ផ្សាយផ្ទាល់): វេទិកាស្ដីពីការជ្រើសរើសគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានិងឳកាសអាហារូបករណ៍ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
The 23rd Graduation Ceremony for The Foundation Year Program on 26 September 2018.
The ASEAN Ambassador Partner Lecture Series on “the EU Policies and Actions on Climate Change and Environment” 26 September 2018
The Planting Ceremony of the Romduol Tree, presided by His Excellency George Edgar, Ambassador the European Union to the Kingdom of Cambodia. 26 August 2018.
The ASEAN Ambassador Partner Lecture Series on “the EU Policies and Actions on Climate Change and Environment” 26 September 2018
Tree planting inside the university by H.E. Ambassador and H.E. Samraing Kamsan, a Member of the Board of Trustees, a Special Representative of H.E. Dr. Kao Kim Hourn, President of the University of Cambodia.
The activities of staffs and volunteer students providing information about scholarship offering as well as available majors of The University of Cambodia during "My University and Self Discovery" on 23rd September 2018.

Total: 2395