ផ្សារមូលបត្រ​​​​​​​​​​អាជីវកម្មមូលបត្រ​និងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ (មានវីឌីអូ)


Our Activities
សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបើកថ្នាក់ត្រៀមប្រលងយកសញ្ញាបត្រភាសាបារាំង DELF B1 B2 សម្រាប់សិស្សនិសិ្សត មន្ត្រីរាជការ និងសាធារណជន
The University of Cambodia is very pleased to announce new term for Thai language program, which will start on December 25th, 2017. Students can choose to study either part-time or full-time and from Monday to Friday or Saturday and Sunday.
Phnom Penh, 28th November 2017 Visiting lecturers from HSE- St. Petersburg hosted a workshop on “Dialogue of Cultures: Russia and Asia-Pacific Countries” at the AirAsia Hall.
Phnom Penh, November 28th, 2017, The University of Cambodia (UC) officially inaugurates the Thakral Corporation Room at The University of Cambodia-UC
Phnom Penh, November 28th, 2017, The University of Cambodia (UC) officially inaugurates the Thakral Corporation Room at The University of Cambodia-UC
Visiting lecturers from HSE- St. Petersburg hosted a workshop on “Dialogue of Cultures: Russia and Asia-Pacific Countries” at the AirAsia Hall on 28 November 2017.
Announcement on Official Results of BA Comprehensive Exit Examinations
និស្សិតឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ (កម្មវិធីសិក្សាជាខេមរៈភាសា)

Total: 1951